Валутния пазар форекс е производна от икономиката на конкретната държава, тъй като именно от това завсиси цената на валутата, ето защо в нашия форекс форум, ще започнем да публикуваме статии на икономическа тематика, които със сигурност ще ви бъдат полезни. Ето и първата:

Избор на методи за оценка

Съществено значение за повишаване на конкурентоспособноста на всяка фирма има нейната оценка. Оценката позволява да се определи мястото на търговската фирма на конкурентния пазар.На нейна основа се анализират силните и слабите й страни,подпомага анализа и на различни варианти и поради това е условие за избор на конкурентна стратегия за развитие. Предлагат се голямо количество методи с помоща на които се определя равнището на фирмената конкурентосп. Всичките те са обединени в две групи:

–методи за оценка които се свеждат до определяне на конкурентосп, на произвежданата продукция;

-методи които се свеждат до определена система од показатели (финансови,икономически)

Първата група са недостатъчно обосновани а втората група на методи са достатъчно обосновани.forex1

*В зависимост от броя на показателите върху които се измерва и оценява конкурентоспособноста:

1.Методи основащи се на един показател.Оценяването на фирмената конкурентоспособност само на основата на един показател прави метода твърде опростен и с много ниска степен на точност.

2.Методи основящи се на повече од един показатели.Те заслужават внимание защото од една страна се стремят да оценят фирмената конкурент, од повече аспекта с няколко показатели едновременно.

*Взависимост от периода на оценка на фирмената конкурентоспособност:

1.Статични методи за оценка- които оценяват нейното равнище към определен момент и за сравнително кратък период от време.Към тази група попадат методите за оценка на конкур,чрез производителността на ресурсите,обема на продажбите,рентабилност на активите.

2.Динамични методи за оценка.При приложението на тези методи съществуват трудности особено прогнозиране на бъдещтото състояние на конкурентоспособноста чрез развитие на факторите за постигане й.

*В зависимост от базата на сравнение:

1.Метод на сравнение с минал период на същата фирма;

2.Метод на сравнение с отделен конкурент;

3.Метод на сравнение с група конкуренти

*В зависимост от технологията на построяването им:

1.Аналитични методи- които се основават на икономически анализ и оценка на конкурент.Тук попадат : метод на рейтинговата оценка,метод за оценка на основата на пазарния дял,метода основан на теорията на ефективната конкуренция.

2.Графични методи- които дават възможност да се построи многоъгълник на конкурентоспособноста.

*Взависимост от характера и обработката на информацията:

1.Количествени методи за оценка на конкурентоспособността към които се отнасят три групи методи:

–технически уште известни като измерителни.Предимствата са в тяхната съпоставимост,обективност,възпроизводимост а като недостатък се счита необходимостта от оборудването на испитателни лаборатории;

Към групата на икономически се отнасят:

-PEST анализа ,който обхваща анализа на външната среда(икономическите,политицеските,социалните фактори)

–PRESS анализ- включва анализ на заинтересованите групи и оценка на степента на тяхното съгласуване;

SWOT анализ-обхваща силните и слаби страни,възможностите и заплахите и дава възможност за оценка на вътрешната и външната среда;

-ABC анализ чрез който се определя върската между ресурсите и продуктите на фирмата.

–Маркетингови-свързани със имиджа на фирмата,нейния пазарен дял, с каналите на реализация,с иползването на търговската марка.Тук с особено значение е метода „LOTS” които се основава на приспособяване на фирмата към изискванията на потребителите.

2.Качествени методи за оценка

-органолептични методи-обобщават се в пет групи:визуален ,осезателен, обонятелен, вкусов и аудио видео.

-методи за откриване на дефекти-основно мчсто има Анализът на Парето, и се исползва когато проблемите на реализацията или мениджмънта се влияятот няколко ключови фактори.

-методи за оценка на конкурентоспособноста от потребителите-разработени од Райс и Труд. Тук се има предвид потребителското възприемане на фирмата и нейните продукти в съзнанието на клиентите.

Image

Както се вижда на графиката и вчера мечките победиха и успяха да смъкнат EUR/USD до нива под 1.30.

 

Всичко започна при консолидацията около нива 1.34 – когато цената рязко пробива на долу и все още продължава низходящото си движение.

 

Цената проби 200 EMA което предполага по-нататъшно то и падане, предполага се тестване на нива от 1.2950 – 1.29, а съпротива валутната двойката EUR/USD може да срещне при цена от 1.305 като пробив над нея може да доведе до цена 1.310.

Въпреки, че блогът ми е за форекс, реших да пъбликувам статия, която би била интересна на голяма част от играчите на форекс пазара.

Търсенето на вътрешния пазар на стоки и услуги, произвеждани от определен отрасъл /или негов сегмент/ е втората съществена детерминанта на конкурентните предимства на страната.

                 Като въздейства върху ефекта на мащаба, търсенето на вътрешния пазар на практика определя характера и скоростта на разработването и усвояването на нововъведенията от местните фирми.

                 Вътрешното търсене се характеризира с три съществени черти:

                Първа – структура на вътрешното търсене

                Тя оказва силно влияние върху конкурентните предимства чрез потребителските предпочитания на местните купувачи. Те формират “навиците” на местните фирми да възприемат, интерпретират и реагират на потребностите на купувачите.

                От своя страна структурата на вътрешното търсене зависи от три фактора:

                ·Сегментната структура на търсенето, или разпределението на търсенето на определени сегменти. Относително големите пазарни сегменти са обект на подчертан икономически интерес от националните фирми.

                Те се считат за печеливши  тъй като осигуряват високи икономии от мащаба, стимулира се усвояването на нови продукти, което е източник на конкурентни предимства в международен мащаб

                ·Втори фактор – компетентни и взискателни купувачи. Тези купувачи притискат местните фирми да отговорят на високи стандарти от гледна точка на качеството и характеристиките на стоките, както и на културата на търговско обслужване.

                По такъв начин местните фирми подобряват и навлизат в по-нови и по-авангардни сегменти и в този процес те усъвършенстват конкурентното си предимство.

                ·Трети фактор – изпреварващи потребности на купувачите. Фирмите на дадена страна печелят конкурентни предимства, ако потребностите на вътрешните им купувачи от определена стока или услуга възникне в собствената им страна по-рано отколкото в чужбина.

                Това означава, че вътрешното търсене осигурява индикатор за ранно предупреждение за нуждите на клиентите, които след време ще станат широко разпространени.

                Втора характерна черта на вътрешното търсене:

                Обемът на търсенето и характера на неговото нарастване на вътрешния пазар.

                Те позволяват на националните фирми да придобият и /евентуално/ да поддържат конкурентно предимство. За реализиране на тази възможност съществено значение имат следните параметри:

                ·Броят на независимите купувачи. Наличието на голям брой независими купувачи на вътрешния пазар създава благоприятни условия за обновяване, стимулира навлизането в съответния отрасъл на нови фирми, активизира инвестиционния процес.

                ·Величината на търсенето на вътрешния пазар. Голямото търсене на вътрешния пазар създава конкурентно предимство във формата на по-ниски производствени разходи, нов или усъвършенстван продукт.

                ·Динамиката на нарастване на търсенето на вътрешния пазар. Нарастването на търсенето кореспондира с интензивността на капиталовложенията, обновяването на технологиите, усъвършенстването на технологиите и т.н.

                ·Изпреварващото възникване на търсенето на вътрешния пазар. По-ранното възникване на търсенето на даден продукт на вътрешния пазар, отколкото в други страни, дава възможност на националните компании изпреварващо да създадат необходимия производствен капацитет и да натрупат полезен опит при производството и маркетинга.

                ·Ранното насищане на вътрешния пазар -за да оцелеят във все по-острата конкурентна борба, националните компании трябва непрекъснато да обновяват и усъвършенстват изделията и технологичните процеси, последователно да диференцират стоките, да понижават продажните им цени, да модернизират маркетинга. Изострената конкурентна борба “изважда от играта” относително слабите фирми, утвърждава доминиращите позиции на иновативните компании.

Прочетете още: Икономика на Предлагането

Ценови приоритет – изразява се в спазването на следните правила:

  • Пазарните поръчки се изпълняват с предимство пред лимитираните поръчки
  • По отношение само на лимитираните поръчки за покупка по по висока цена се изпълняват с предимство пред тези, които са с по-ниска цена

Limit buy orders: 25:26

Limit sell orders –предимство има поръчката с най-ниска цена 27, 28, 29

26-27

Колкото е  по-ликвиден един пазар, толкова разликата в котировката е по-малка . Тази разлика се нарича ценови спред (spread).Развитите пазари поддържат тесен спред, при ниско ликвидните пазари спреда е висок. Търговските системи целят времева и пространствена поръчка при обема на сключваните сделки. Цената на борсата се променя със стъпки –стип.

26 и две осми-27

26 и две осми-26 и три осми

Ценовия приоритет е водещ, когато се съпоставят поръчки от един и същи тип, с предимство са тези с по-добра цена, от лимитираните тези,които са с по-висока цена, а от продажбените тези, които са с най-ниска цена .

Времеви приоритет –всяка една поръчка, която постъпва в системата се регистрира. Приоритета по време се прилага, когато ценовия приоритет е еднакъв.По-рано пристигналата поръчка се прилага преди по-късно постъпилата поръчка.

Клиент/принципал –когато се изпълняват поъчките става при съблюдаване и изпълнение на правилата по цена, време, отношение клиент-принципал

2 основни форми в практиката на съвремените борси:

  • Прекъсната търговия на отделни кръгове чрез провеждане на аукциони
  • Непрекъсната търговия –постъпват поръчки за покупка и продажба, те се изпълняват ако това е възможно веднага.
  • Аукцион +непрекъсната търговия

Всеки аукцион има две фази:

-въвеждане на поръчки –всеки борсов член може да въвежда поръчки

-фаза на определяне на цената на аукциона –цената на аукциона е тази цена на въведена лимитирана поръчка, при която се постига възможно най-големия изпълним обем.След определянето на тази цена всички изпълними поръчки се изпълняват по тази цена –фиксинг. Тази цена става референтната цена. При аукциона сделките се осъществяват при една фиксинг цена, докато при непрекъсната търговия цената има диапазон.

 

Приключване (изпълнение) на борсовите сделкиPost trading (фазата, която е след търговията и завършва целия процес)

 

Процес на клиринг и сетълмент –процеса на клиринг има за цел да рационализира сделките, да остане за уреждане клирингово салдо. Един брокер е продал 1500 акции, купил 1000, дължи нетното салдо 500 акции. Смисъла на клиринга е изчистване това салдо. След това сетълмена –процеса на изпълнение на сключените на борсата сделки. Задължение на купувача да плати договорената цена, задължение на продавача е да достави дадената стока.

DVP –delivery payment. Доставката на ценните книжа е обвързано, плащането става при доставката, да се елеминира риска и при купувача и продавача. Продължителността на сетълметния цикъл съгласно българска фондова борса е 2 работни дни –Т+2. (до 2 работни дни след сключване на сделката ще имате акциите, а продавача парите за тях). Малко са борсите, които работят с Т+0.

Курсовете на чуждестранните валути се изчисляват на базата на фиксирания курс на българския лев спрямо еврото, а за източник се ползват курсовете на еврото към същите валути за съответния ден, публикувани от Европейската централна банка.

Курсовете се закръглят до 6 цифри, като броя на валутите, за които се обявява курса, се определя така, че 1вата цифра преди десетичната точка на левовата им равностойност да е различна от 0.

Валутните курсове се публикуват от Българската Народна Банка на същия ден за който са валидни до 16:00 часа – като трябва да се направи важното уточнение, че става въпрос само за работни дни. Ако липсват нови курсове за валидни се приемат публикуваните предишния работен ден.

Официалната страница на БНБ където са налични курсовете, може да посетите от следната връзка:

http://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StExchangeRates/StERForeignCurrencies/index.htm

Главният икономист на HSBC Стивън Кинг смята, че  през следващите 6 месеца Еврото ще се представи по-добре от американския долар.

Според  думите на г-н Кинг нарастващата възможност от допълнително вливане на ликвидност в Съединените Американски Щати, контрастираща с реалните усилия за орязване на бюджетните дефицити в Европа, предполага, че Еврото ще се окаже по-силна валута в близко бъдеще.

Друг аргумент е неуспеха на САЩ при вземането на мерки срещу бюджетния дефицит. Кинг споделя още, че еврото е доста подценявано, поради факта, че „късчета“ от него се представят зле, но има и „парчета“ които се представят отлично – сочейки Германската част.

 

Още няколко карикатури

февруари 21, 2012

Ето няколко забавни карикатури, представящи валутната търговия по забавен начин:

Ето какво става когато прекалите с търговията на финансовите пазари:

Едно от новите открития, които се ползват от играчите на валутните пазари е „Forex Robot”.  Дефиниция на английски: „The Forex robot is a software program that performs foreign exchange trading even without the supervision and intervention of humans round the clock every day.”

Това е програма, която осъществява сделки на валутните пазари, без участието на човек. Този software съдържаща много алгоритми и сигнали, на които се базира при осъществяването на поръчка.

Почти всеки трейдър си има собствена стратегия, на която се базират решенията му за покупка или продажба на определена валута – много от нас действат като роботи когато са пред компютъра.
Образно казано, при стартиране на forex robot,  пред компютъра ви застава човек със желязна дисциплина, който извършва сделки само при определени обстоятелства. С помощта на програми от този тип, компютърът ви може да седи включен 24 часа и да извършва сделки вместо вас.

Цената на подобен софтуер е между 150 и 200 долара.  Популярна програма е FAP Turbo .

Както знаете, понякога решението на успешните играчи не се базира само на желязната дисциплина, която имат, а и на техния усет към играта – безценно чувство, което не може да бъде изместено от нито една програма или изкуствен интелект.

ЪПДЕЙТ 2012:

За съжаление, както ще се убедите от коментара оставен по-долу софтуери като този вече не са атрактивни поради направените промени.

Казано на кратко, който печелил печелил, вече е късно

BGN/USD 1,539

февруари 20, 2009

Българският лев отново набира скорост спрямо долара. Фиксингът за днес на Българската Народна Банка е 1,539 лева за 1 долар.

По време на криза, когато всичко пада е много трудно да направите печалба от търговия с акции, но при търговията с валута където има валутни двойки, когато едната валута се покачва, то при излизане от сделката с нея ще купите по-голяма сума пари от колкото при влизането, в което се изразява вашата печалба.

Но кризата е като бурното море – лодката се преобръща лесно и движението на графиката понякога е много агресивно. С усилване на кризата доларът започна да пада спрямо българския лев и след върха от 1,58 лв за 1 долар на 28.10.2008 година в момента той се търгува на нива от около 1,4 лв за долар, а на 12.18.2008 долара се срина до 1,32 и само ден по късно се качи до 1,41 – сериозно движение което се наблюдава рядко.

Ако сте умел капитан и се справяте добре с бурното море валутната търговия може да ви донесе доста големи приходи.

Весели празници!